Privacyverklaring en AVG – Huisartspraktijk dr. R.W.J. van der Heijden – Zeist
Header afbeelding

Privacyverklaring en AVG

Organisatie

Huisartspraktijk dr. R.W.J. van der Heijden is een solopraktijk en maakt als zodanig deel uit van de HOED (Huisartsen Onder Een Dak) MCW (Medisch Centrum West).

Onze praktijk werken bestaat uit 6 medewerkers die uw medische- en administratieve gegevens zorgvuldig beheren. Wij zijn wettelijk verplicht een dossier van u bij te houden en contractueel verplicht geaggregeerde gegevens aan te leveren aan de Zorggroep Unicum Huisartsenzorg en uw Zorgverzekeraar voor kwaliteitsdoeleinden en financiële afwikkeling.

Welke gegevens leggen wij van u vast?

 • Administratieve gegevens, waaronder uw naam, adres, geboortedatum, BSN-nummer, uw apotheek, verzekeringsgegevens.
 • De contacten die u hebt met de praktijk. Denk aan uw huisartsbezoeken, visites, telefonische gesprekken. Wij leggen vast wat uw klachten zijn en welke afspraken we hierover met u gemaakt hebben.
 • Voorgeschreven medicijnen.
 • Laboratoria uitslagen.
 • Correspondentie van specialisten of andere behandelaars waar u geweest bent.
 • Röntgen uitslagen, of uitslagen van andere onderzoeken die hebben plaatsgevonden.

Omgang met uw persoonsgegevens

Wie kan deze gegevens inzien?

 • Uzelf.
 • De huisarts van de praktijk die direct betrokken is bij de hulpverlening aan u, inclusief waarnemende huisartsen van de praktijk tijdens afwezigheid van uw huisarts.
 • Alle assistentes en praktijkondersteuners van de praktijk, indien zij betrokken zijn bij de hulpverlening aan u.
 • Alleen indien u hiervoor specifiek toestemming gegeven heeft: de dienstdoende huisartsen van Primair Huisartsenposten (alle locaties) hebben inzage in een samenvatting van uw dossier, wanneer u een van deze huisartsenposten bezoekt.
 • De apotheek ziet uw voorgeschreven medicatie en controleert de bijbehorende administratieve gegevens met de bij de apotheek bekende administratieve gegevens, om zich er van te vergewissen dat het om dezelfde persoon gaat.
 • De specialist ziet bij verwijzing de reden van verwijzen en evt. Onderzoeksresultaten relevant voor de verwijzing.
 • Enkele beheerders van het automatiseringssysteem <bedrijf noemen> die in opdracht van de praktijk werkzaamheden uitvoeren.
 • Uw zorgverzekeraar, alleen daar waar het gaat om uw administratieve gegevens met betrekking tot de financiële afwikkeling van de aan u verleende zorg. De praktijk declareert rechtstreeks bij de zorgverzekeraar of via een zorggroep als het gaat om een ketenzorg product (programmatische zorg), bijv. als u diabetes mellitus patiënt bent of COPD hebt.
 • Zorggroep Unicum Huisartsenzorg, alleen daar waar het gaat om uw administratieve gegevens voor financiële afhandeling van ketenzorgprogramma’s waaronder diabetes type 2 programma en COPD-programma.

Al deze partijen hebben een geheimhoudingsplicht en hebben hiervoor een geheimhoudingsverklaring getekend.

Het delen van deze gegevens is nodig om u zo goed mogelijke zorg te kunnen verlenen.

Welke gegevens verstrekken wij aan wie, zonder vermelding van uw persoonsgegevens?

Deze gegevens zijn dan ook niet herleidbaar naar u als persoon (geanonimiseerd):

 • Medische gegevens voor onderzoek: Erasmus Universiteit.
 • Medische gegevens voor onderzoek: Julius Huisartsen Netwerk.
 • Aantallen en percentages van verrichtingen van Ketenzorgprogramma’s, voor kwaliteitsverbetering aan: Zorggroep Unicum Huisartsenzorg.

Uw toestemming

Door u in te schrijven bij onze praktijk, gaat u akkoord met de manier waarop de praktijk uw gegevens verwerkt zoals is beschreven in dit document. Ook verklaart u de privacy van andere betrokkenen d.w.z. patiënten en zorgverleners te respecteren. Als we uw (geanonimiseerde) gegevens niet mogen delen voor onderzoeksdoeleinden, kunt u dit bij ons aangeven.

Wij hebben vooraf uw expliciete toestemming nodig om een samenvatting van uw medische gegevens uit ons systeem aan te bieden aan de artsen van Primair Huisartsenposten. Zodra u de huisartsenpost bezoekt is deze samenvatting door de behandelend dienstdoende huisarts te raadplegen. Vraag de assistente hoe u ons toestemming kunt verlenen hiervoor. Uw toestemming voor deze gegevensuitwisseling kunt u op elk moment bij ons weer intrekken.

Technische maatregelen ter beveiliging van uw persoonsgegevens

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen, worden deze gegevens opgeslagen op beveiligde (web)servers die zich in beveiligde computerruimtes bevinden.

Alle dataverbindingen zijn beveiligd volgens wet- en regelgeving.

Bewaren van uw gegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij uw gegevens vastleggen. In ieder geval zolang u in onze praktijk staat ingeschreven. Wanneer u onze praktijk verlaat dan sturen wij, alleen na uw toestemming uw medische dossier naar uw nieuwe huisarts via een beveiligde verbinding. Na overlijden van een patieënt, wordt het medisch dossier gearchiveerd en ten minste vijftien jaar bewaard.

Patiëntenportaal, een beveiligde patiëntenomgeving.  

Wij bieden u de mogelijkheid om deel te nemen aan het patiëntenportaal. Via deze beveiligde patiëntenomgeving kunt u 24 uur per dag gemakkelijk en snel afspraken bij uw huisarts maken en herhaalmedicatie aanvragen.

Wat u zelf kunt doen:

 • Wij adviseren u om zorgvuldig om te gaan met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Als u een wachtwoord kiest, zorg dan dat dit niet gemakkelijk te raden is. Een wachtwoord wordt veiliger als het een lang wachtwoord is, bijvoorbeeld een zin, en als er verschillende soorten tekens in staan.
 • Zorg voor een goede beveiliging van uw eigen apparatuur die u gebruikt.
 • Wij adviseren u om geen openbaar wifi te gebruiken.
 • Laat uw laptop, tablet of telefoon niet automatisch verbinding maken met openbare wifi-netwerken.
 • Het is niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen of dit voor anderen mogelijk te maken.

Klachtenprocedure van onze praktijk

Zie de website

Recht op inzage en rectificatie of verwijdering

U hebt het recht om inzage te krijgen in uw dossier. Als u hiervan gebruik wilt maken, dan kunt u dat aangeven bij uw huisarts. Mocht u van mening zijn dat bepaalde gegevens niet correct zijn, en deze wilt laten wijzigen of verwijderen, overlegt u dit met uw huisarts.